Zlepšujeme Slavičín

Chcete vylepšit své okolí? Máte
nápad? Skvělé!

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí?

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu „Zlepšujeme Slavičín“ je tady pro vás. Z rozpočtu města Slavičín bylo pro rok 2024 vyčleněno 200 000 Kč určených na projekty občanů.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář včetně příloh a můžete zrealizovat projekt od 5 000 Kč až do výše 60 000 Kč.

O tom, které projekty budou realizovány rozhodne odborná komise, v případě více zajímavých nápadů proběhne hlasování veřejnosti prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2024

1. Příjem návrhů a jejich konzultace

1. 2. 2024 – 31. 3. 2024

2. Formální a věcné posuzování projektů

1. 4. 2024 – 14. 4. 2024

3. Hlasování o navržených projektech

15.4. 2024 – 15. 5. 2024

4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

květen 2024

5. Realizace vítězných projektů od poloviny května 2024

dle smlouvy o realizaci projektu

Zásady participativního rozpočtu města Slavičín pro rok 2024

KDO může podat návrh?
 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba (např. spolek) se sídlem ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze, Nevšové či Divnicích.
CO může být obsahem návrhu?
 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru, musí být veřejně prospěšný a přispět tak ke zkvalitnění života ve městě (např. mobiliář – pro sportovní, volnočasové a kulturní využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí, úprava a výsadba květin a zeleně, opravy stávajícího majetku, vytvoření sochy atp.).
 • Prioritně budou vybírány k podpoře komunitní projekty a projekty s podílem dobrovolnické práce (např. spolupráce při navrhování, realizaci projektu atp.).
JAK podat návrh
 • Lhůta pro podání návrhů:  1. 2. 2024 – 31. 3. 2024
 • Můžete si vybrat, zda návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky. Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na investičním portálu města Slavičín: https://investice.mesto-slavicin.cz/zapoj-se-i-ty
 • Písemný návrh včetně příloh zašlete na předepsaném formuláři (dostupném na webu) na adresu Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Obálku označte „Zlepšujeme Slavičín“.
 • Doporučujeme před odesláním návrhu váš projekt konzultovat s koordinátorkou participativního rozpočtu Alenou Šuráňovou. Kontakt: suranova@mesto-slavicin.cz, mobil: + 420 731 508 005
CO bude následovat?
 • V případě formálních nesrovnalostí bude předkladatel vyzván k jejich doplnění.
 • Odborná komise vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzována bude především inovativnost, celkový přínos obyvatelům, technické řešení, zapojení komunity, časová náročnost realizace.
 • Město Slavičín si vyhrazuje možnost vyloučení návrhů, které by byly v rozporu s plánovanými úpravami veřejného prostranství.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, mobilního rozhlasu a v rámci dalších médií města Slavičín.
 • V případě většího množství projektů bude veřejnost zapojena do hlasování o vítězných projektech.
JAK bude probíhat hlasování?
 • Hlasování o navržených projektech bude probíhat přes Mobilní Rozhlas, anketa bude zveřejněna.
Realizace
 • Na začátku května (přesný termín bude upřesněn) budou vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku participativního rozpočtu
 • S vítěznými žadateli bude sepsána smlouva, která mimo jiné určí jakým způsobem bude projekt financován (dle povahy projektů).
 • Od poloviny května bude prostor pro realizaci projektů a to dle jejich povahy – buďto vlastními silami nebo ve spolupráci s městem Slavičín a jeho organizačními složkami.
Další podmínky

 

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Slavičín (jedná se i o projekty v místních částech Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Divnice).
 • Návrh musí být realizovatelný do konce kalendářního roku 2024.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.
 • Předkladatel může navrhnout pouze jeden projekt.
 • Rozpočet musí být reálný (tj. ceny obvyklé dle realizovaného záměru).
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.
 • S projektem musí seznámit alespoň 5 osob ve svém okolí, které mu svým podpisem vyjádří souhlas s realizací projektu – viz příloha

Podání návrhu projektu

  IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE - FYZICKÁ OSOBA:


  IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE - PRÁVNICKÁ OSOBA
  PROJEKT


  PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ VČETNĚ DPH (Kč)  Přílohy (fotografie, nákresy, mapy, vizualizace atd.):

  V případě, že bude váš návrh úspěšný, bude vaše jméno a příjmení uvedeno na informační tabuli k realizovanému projektu, a to jako poděkování za vaši iniciativu.


  Povolený formát souborů: JPG, PDF, XLS, DOC. Maximální velikost souborů je 10 MB.

  Zaškrtnutím souhlasím s Informační povinností dle č. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679 Vámi uvedené osobní údaje správce osobních údajů město Slavičín zpracovává za účelem podání a výběru návrhu projektu podaného v rámci participativního rozpočtu města Slavičín. Dále jméno a příjmení navrhovatele bude veřejně uvedeno (webové stránky města, tisk apod.) v případě, že bude návrh realizován. Zpracování osobních údajů pro uvedený účel je v souladu nařízení EU 2016/679 čl. 6 odst.1 písm. e) – veřejný zájem.

  Volitelné přílohy


  Povolený formát souborů: JPG, PDF, XLS, DOC. Maximální velikost souborů je 10 MB.

  Pro platnost návrhu projektu je nutné vyplnit všechny položky formuláře. Vyplněný formulář zašlete do 31. března 2024 na adresu: Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Obálku označte slovy „ZLEPŠUJEME SLAVIČÍN“.

  Doporučujeme před odesláním návrhu Váš projekt konzultovat s koordinátorkou participativního rozpočtu Alenou Šuráňovou, tel: 731 508 005, e-mail: suranova@mesto-slavicin.cz

  Dokumenty ke stažení: